Hartikaisten Sukuseura ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hartikaisten Sukuseura ry ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki sekä toimialueena koko maa.

Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura. 


2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on

·       selvittää suvun ja Hartikainen-sukunimen muiden muunnosten mukaisten sukuhaarojen vaiheita ja historiaa,

·       vaalia suvun perinteitä ja

·       tutustuttaa suvun jäseniä toisiinsa ja näin

·       edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä

·       tehdä sukuseura‑ ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

·         järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,

·         tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa,

·         kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus‑ ja perinnetietoa, sekä

·         harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä

Sukuseuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun tavoitteleminen seuran toimintaan osallistujille. Sukuseura ei myöskään harjoita liiketoimintaa. 


3 § Jäsenet 

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Hartikaisten sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt tai heidän jälkeläisensä. Sama koskee myös Hartikainen sukunimen muita muunnoksia.

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut sukuseuratoiminnasta.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran varsinainen sukukokous. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa maksuvuonna voimassa olevan jäsenmaksunsa (20) kaksikymmenkertaisena.

Sukuseuran hallitus voi kutsua ainaisjäseneksi myös pitkäaikaisen ansioituneen jäsenen. Hallituksen kutsumalta ainaisjäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. 

Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Sukuseuran jäsenluetteloa hoitaa jäsenrekisterinhoitaja, ja seuran hallitus valvoo jäsenluettelotietoja.


4 § Suvun esimies

Suvun esimies valitaan sukukokouksessa. Suvun esimiehen toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika.

Esimiehellä on oikeus valvoa, että seuran asioita hoidetaan sääntöjen ja kokousten päätösten mukaan, ja mikäli aihetta on, tehdä huomautuksia hallitukselle ja sukuseuran kokouksille.  Esimiehellä on oikeus olla saapuvilla hallituksen kokouksissa mutta äänioikeutta hänellä ei ole. Milloin esimies on estynyt tehtäviensä hoitamisesta, sukuseuran puheenjohtaja hoitaa niitä seuraavaan vuosikokoukseen asti. 


5 § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa. Hallituksen toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran varapuheenjohtajaksi ja seitsemän muuta jäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä sukujen eri haarautumien mukanaoloon hallituksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. 


6 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen 

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä seuran nimen kirjoittamiseen myös toimihenkilön yksin. 


7 § Tilit 

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kolme kuukautta ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää. Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää. 


8 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu lähetetään sähköpostitse, tai postitetaan, jokaiselle jäsenelle. Kokouskutsu on tapahduttava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.


9 § Sukuseuran kokoukset

Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti‑syyskuun aikana.

Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Seuran päätökseksi tulee, 11 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.


10 § Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      Kokouksen avaus;

2.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

3.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja valitaan kaksi ääntenlaskijaa.

4.      Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.

5.      Vietetään hiljainen hetki edellisen kokouksen jälkeen poisnukkuneille sukuun kuuluville.

6.      Esitetään sukuseuran vuosikertomukset, tilinpäätökset ja toiminnantarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta

7.      Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

8.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle;

9.      Valitaan esimies, hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä. Valitaan sukuseuran sihteeri.

10.  Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.

11.  Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


11 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran sukukokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen. Sukuseuran arkisto on luovutettava Kuopion maakunta-arkistolle, Suomen Sukututkimus­seuralle tai Valtionarkistolle.


12 § Muu päätöksenteko

Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.


13 § Jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Joensuussa 17.8.2014

 

__________________                               _________________

Anna Olkkonen                                        Leila Salonen

puheenjohtaja                                          sihteeri